ماهنامه فیلم امروز - شماره هشتم (نسخه چاپی)

50000 تومان

© ۱۴۰۰ فیلم امروز
ماهنامه سینمایی فیلم امروز با اتکا به پشتوانه ای ۴۰ ساله، همراه با آغاز قرن جدید شروع به کار کرد.