ماهنامه فیلم امروز - کتاب سال ۱۴۰۱ (نسخه چاپی)

قیمت روی جلد ۱۵۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰ هزینه پست

170000 تومان

© ۱۴۰۰ فیلم امروز
ماهنامه سینمایی فیلم امروز با اتکا به پشتوانه ای ۴۰ ساله، همراه با آغاز قرن جدید شروع به کار کرد.