هوشنگ گلمکانی

بيل و کلنگ و تيشه و انديشه!

پروندهٔ يک موضوع: «اجاره‌نشينها» در ۳۵سالگی

10 مرداد 1400

اجارهنشین‌ها ۳۵ساله شد. فیلمی که سال‌هاست به عنوان حد غایی خلق جهانی کمیک (و در عین حال بامعنا) در سینمای ایران مثال زده می‌شود. در اولین گام برای پرداختن به فیلم‌هایی که به هر دلیل در گذر زمان کم‌تر از استحقاق‌شان قدر دیده‌اند یا معتقدیم می‌شد در زمان نمایش توجه بیش‌تری برانگیزند، با پیشنهاد همکارمان امیرعطا جولایی، تدارک پرونده‌ای دربارهٔ اهمیت تاریخی اجاره‌نشین‌ها گزینه‌ای بود که به‌سرعت تصویب شد. این پرونده‌ای است که در زمانی محاجارهنشینها 35ساله شد. فیلمی که سالهاست به عنوان حد غایی خلق جهانی کمیک (و در عین حال بامعنا) در سینمای ایران مثال زده میشود. در اولین گام برای پرداختن به فیلمهایی که به هر دلیل در گذر زمان کمتر از استحقاقشان قدر دیدهاند یا معتقدیم میشد در زمان نمایش توجه بیشتری برانگیزند، با پیشنهاد همکارمان امیرعطا جولایی، تدارک پروندهای دربارة اهمیت تاریخی اجارهنشینها گزینهای بود که بهسرعت تصویب شد. این پروندهای است که در زمانی محدود به سامان رسید، زیرا شوق جمعی برای ادای حق تاریخی فیلم، وجود دارد. نوشتههای تعدادی از سینماگران دوستدار فیلم، تاریخنگاری ساختش، موضع منتقدان و جامعۀ سینمایی دربارۀ آن در مقطع نمایش، چند نقد (دربارۀ کلیت فیلم و بازیگرانش و...) همراه چند گفتوگو. دود به سامان رسید، زیرا شوق جمعی برای ادای حق تاریخی فیلم، وجود دارد. نوشته‌های تعدادی از سینماگران دوست‌دار فیلم، تاریخ‌نگاری ساختش، موضع منتقدان و جامعۀ سینمایی دربارۀ آن در مقطع نمایش، چند نقد (دربارۀ کلیت فیلم و بازیگرانش و...) همراه چند گفت‌وگو.

ادامه مطلب در ماهنامه
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
© ۱۴۰۰ فیلم امروز
ماهنامه سینمایی فیلم امروز با اتکا به پشتوانه ای ۴۰ ساله، همراه با آغاز قرن جدید شروع به کار کرد.